Общи положения

1. stromberg-ops.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на ваучери за участие в градска игра, съгласно описаните в сайта спецификации, от името на Друга земя ООД.

2. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за онлайн покупка на ваучери за участие в градска игра „Операция Стрьомберг“.

3. Друга земя ООД чрез “stromberg-ops.com“ има право да променя цените на предлаганите ваучери по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката

4. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Друга земя ООД чрез “stromberg-ops.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

5. Друга земя ООД чрез “stromberg-ops.com” се задължава след получаване на заявление от Клиента да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

6. Друга земя ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направената поръчка. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Друга земя ООД не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7. Добавянето на продукт в количката не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката гарантира участие в играта в избрания ден и час.

8. Всички обявени цени са крайни и са в български лева.

9. Използването на сайта stromberg-ops.com и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с настоящите условия.

10. „Друга земя“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Права и задължения на страните

11. Друга земя ООД се задължава:
да потвърди възможността за издаване на ваучер за участие в играта в избрания ден и час или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;
да достави в срока, посочен в информацията за доставка и плащане на стоки, заявения за покупка ваучер;
12. Клиентът се задължава:
да посочи две  имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на ваучера според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Доставка на ваучер

13. Заявеният за покупка ваучер се изпраща на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане.

14. При предаване на ваучера Клиентът или трето лице подписват придружаващите го документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема ваучера и е на посочения от клиента адрес.


15. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на ваучера в този срок, Друга земя ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

16. Клиентът има право да откаже получаването на заявения за покупка от него ваучер, когато той му е доставен при едно от следните условия:
доставеният ваучер явно не съответства на заявения за покупка
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Връщане на закупен ваучер

17. Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне някои или всички от получените артикули, като изпрати ваучерите на следния адрес: Друга земя ООД, ул. Тракия 17А, Пловдив, с платени за негова сметка куриерски разходи. В този случай трябва да посочи и банкова сметка по която да бъде възстановена заплатената от него сума.

18. Връщането се допуска при следните условия:
заявката за връщане е подадена писмено на посочения от Друга земя ООД електронен адрес за кореспонденция – otherland@gmail.com, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума;
ваучерът е придружен от оригиналните документи, издадени от Друга земя ООД – фактура, касов бон;
19. Друга земя ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на ваучера.

20. Друга земя ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на ваучера.

21. При връщане на суми, платени с наложен платеж ,е необходимо да има идентичност между поръчващия и връщащия ваучера, без значение кой го е получил. Лицето, поръчало ваучера, респективно лицето, което го връща, ще получи обратно парите, които е платило с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – родител или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.


Лични данни

22. Друга земя ООД полага дължимата грижа за защита наличните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

23. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Друга земя ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

24. Друга земя ООД чрез „stromberg-ops.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, морала и добрите нрави, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: otherland@gmail.com.


25. Друга земя ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получило изричното писмено съгласие на Клиента;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и/или Друга земя ООД е длъжно да предостави информацията по силата на закона.


Отказ от отговорност
26. Друга земя ООД чрез „stromberg-ops.com“ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Друга земя ООД не е предвидило и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Друга земя ООД.


Арбитраж
27. Всички спорове между страните, които не могат да бъдат решени чрез взаимно съгласие, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването на договора, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за защита на потребителите) и, ако това е невъзможно, от компетентния съд по регистрация на Друга земя ООД съобразно българското законодателство.


Използване на бисквитки и интернет маркетинг
28. Уеб сайтът “stromberg-ops.com“ ползва бисквитки с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания.